• ul. Powstańców Wielkopolskich 16
  62-510 Konin
 • (63) 243 77 05
Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Liczba godzin: 36
Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Kurs jest skierowany do osób, które chcą zdobyć uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w charakterze wychowawcy w placówkach wypoczynku dla dzieci  i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania  i nadzorowania (Dz. U. Nr 12 z dnia 10 lutego 1997r., poz.67). Kurs dla wychowawców obozów i kolonii dzieci i młodzieży szkolnej realizaowany jest za zgodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Cele kursu
 • wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do pełnienia obowiązków wychowawcy w placówkach wypoczynku;
 • zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku;
 • przygotowanie kursantów do sporządzania planu pracy wychowawczo – opiekuńczej;
 • poznanie przez uczestników kursu podstawowych metod pracy z grupą kolonijną
 • nabycie przez uczestników kursu umiejętności organizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą  w placówkach wypoczynku.
Warunki uczestnictwa

Kandydaci na słuchaczy kursu powinni spełnić następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą,
 • złożyć wymagane dokumenty rekrutacyjne.
Wymagane dokumenty:
 • dowód  wniesienia opłaty za kurs,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopie dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenia.
Czas trwania
Kurs trwa 36 godzin.
Zajęcia moga odbywać się w tygodniu od 15 do 20 oraz w weekendy od 8 do 16.
Cały cykl kursu w w systemie tygodniowym trwa 7 dni, natomiast w systemie weekendowym 4 dni.

W przypadku szkół oraz innych insytucji oświatowych oferujemy możliwość realizacji kursu w siedzibie zamawiąjące.
Program kursu zawiera
1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 3 h
2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku 2 h
3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej 4 h
4. Ruch i rekreacja 6 h
5. Turystyka i krajoznawstwo 4 h
6. Zajęcia kulturalno - oświatowe 5 h
7. Zajęcia praktyczno - techniczne 2 h
8. Prace społecznie użyteczne 2 h
9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku 8 h

RAZEM: 36 h
Dodatkowe informacje
Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku według wzoru zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

W kursie mogą brać także udział uczniowie klas maturalnych - zaświadczenia uzyskają po ukończeniu szkoły średniej.
Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30